Makale Yazım Kuralları

 • Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği yayın organı olup yılda 4 sayı olarak yayımlanır.
 • Dergide, su ürünlerini ilgilendiren, tamamı veya bir kısmı başka yerde yayımlanmamış özgün bilimsel araştırmalar, gözlemler, derlemeler, çeviriler, bilimsel araştırma özetleri ve haberler yayımlanır.
 • Derleme niteliğindeki yazılar özgün olmaları, yenilik içermeleri ve klasik bilgilerin tekrarı olmamaları durumunda kabul edilir. Çeviriler konusunda ise özgün makalenin de çeviriyle birlikte gönderilmesi zorunludur.
 • Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler biçim, açıklık ve özgünlük açısından Yayın Kurulunca değerlendirilerek konu ile ilgili hakemlere gönderilir. Hakemlerin görüşü alındıktan sonra önerilen değişiklik ve düzeltmelerin yapılması için makale yazara/baş yazarına geri gönderilir; düzeltmeler yapıldıktan sonra yayımlanır.
 • Hakemlerin önerileri dışında makalelerde sonradan ekleme ve çıkartma yapılamaz.
 • Dergi, eserlerin teknik içeriklerinden ve basım hatalarından sorumlu değildir.
 • Basılmış olan eserlere telif ücreti ödenmez.
 • Eserler Türk Dil Kurumu Yazım Kurallarına uygun olarak yazılmalıdır.
 • Makale, albay.hermano@gmail.com ya da ozcangaygusuz@gmail.com elektronik posta adreslerine üst yazı ile birlikte gönderilmelidir.

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI

 • Sayfa Düzeni ve Yazı Karakteri: Makaleler, Türkçe veya İngilizce dillerinin birinde A4 (21.0 x 29.7 cm) boyutlarındaki beyaz kağıda, kenarlarında üstten ve soldan 3 cm, alttan ve yandan 2,5 cm. boşluk kalacak şekilde iki satır aralığında yazılmalıdır. Makalelerin ana başlıkları 12 punto Arial bold, alt başlıklar 11 punto Arial bold, metin ise 10 punto Arial olacak şekilde hazırlanmalıdır.
 • Ana başlıklar: (ÖZET, ABSTRACT, GİRİŞ, MATERYAL ve YÖNTEM, BULGULAR, TARTIŞMA ve SONUÇ, KAYNAKLAR) büyük harflerle yazılmalı ve numaralandırılmalıdır. Bölüm başlıkları sola dayalı biçimde yazılmalı ve başlıklardan önce iki satır boşluk bırakılmalıdır. Ara başlıklardan önce ve sonra boşluk bırakılmamalıdır. Makale 10 sayfayı geçmemeli, sayfa numaraları sayfanın altında ve ortasında yer almalıdır. Microsoft Word 98 veya daha üst sürümlerinde yazılmalıdır.
 • Makale Başlığı: Başlık satıra ortalanmış olarak büyük harflerle 14 punto Arial bold olarak yazılmalıdır. Başlık kısa ve konu ile ilgili ve bilgilendirici olmalıdır.
 • Yazar İsimleri: Makale başlığından sonra iki satır boşluk bırakılarak ve satır ortalanarak yazar adları küçük ve soyadları büyük harflerle, Arial bold 10 punto ile yazılmalıdır. Yazarların akademik unvanları kullanılmamalıdır. Birden fazla yazarla hazırlanmış makalelerde yazar adları yan yana yazılarak virgül ile ayrılmalı, yazar adresleri ve e-postaları yazar adlarının hemen altında verilmelidir. Araştırmayı destekleyen kuruluşlar gibi açıklamalar varsa bunlar için dipnot kullanılmalıdır.
 • Özet/Abstract: Makalede çalışmanın ana noktalarını yansıtacak şekilde yaklaşık 200 kelimelik bir Türkçe/İngilizce özet bulunmalıdır. Özet başlık verilmeksizin yazar adlarından hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak bir satır aralıklı 10 punto Italik Arial karakteri ile yazılmalıdır (İngilizce hazırlanan makalelerde Türkçe özet makalenin özünü ve elde edilen çıktıları anlatacak detayları verecek uzunlukta olmalıdır).
 • Anahtar kelimeler/Keywords: Türkçe ve İngilizce özetlerin altında en fazla 6 adet anahtar kelime verilmelidir.
 • Giriş: Özetten hemen sonra iki satır boşluk bırakılarak, giriş başlığı altında çalışmanın amacı ve çalışma ile ilgili literatür özeti verilmelidir.
 • Materyal ve Metot: Araştırmada kullanılan materyal ve uygulanan metottan kısaca bahsedilmelidir.
 • Sonuçları ve Tartışma: Çalışmanın özelliğine göre elde edilen sonuçlar tartışma kısmında verilebileceği gibi, sonuçlar başlığı altında da verilebilir veya her iki kısım birleştirilebilir.
 • Tablo ve şekiller: Her türlü çizim ve fotoğraf şekil olarak adlandırılır. Şekillerin altında Numaraları ile birlikte, tablo başlıkları tablo üzerinde tablo numarası ile birlikte yazıldığı dilde yer almalıdır. Şekiller metin içinde referans gösterilirken;

Cümle başında Şekil (1) de belirtildiği gibi?

Cümle sonunda ise; En yüksek biyomas değerine Temmuz ayında ulaşılmıştır (Şekil 1). Şeklinde verilecektir. Tablolar referans olarak gösterilirken aynı kurala uyulacaktır.

 • Teşekkür: Eğer gerekiyorsa kaynaklardan önce çok kısa olmak şartıyla yer verilebilir.
 • Kaynaklar: Makale içinde atıfta bulunan kaynaklar, yazarların soyadlarına göre alfabetik sırayla, Kaynaklar başlığı altında verilmelidir.
 • Makale içinde kaynak gösterme: (Yazar SOYADI, yıl) şeklinde olmalıdır.

Örnek;

 • (Şentürk ve ark. 2007),
 • (Solmaz ve Polat, 2005),
 • (Deda, 2004),
 • … (Doğan 2003),

Bir cümleye birden fazla sayıda literatür verilmesi durumunda: Alfabetik sıra takip edilir.

Örnek;

… (Aygün, 1999; Ertan ve Doğru, 2002; Seçuk, 2008)

Aynı yazarın, aynı yıl yazılmış birden fazla çalışmasına atıf yapılmışsa: Bunlar a, b, c,… şeklinde ayrılır.

Örnek;

(Selçuk 2004a; Solmaz, 2004a,b)

 •  Ulusal veya uluslararası nitelikteki kurumlara ait yerleşmiş kısaltmalar: Metin içinde literatür verilirken kullanılabilir.

Örnek;

… AOAC, 2004; TSE, 1994…

 •  Yararlanılan eserler kaynaklar kısmında gösterilirken: Liste yapılırken, kaynaklar arasında birer satır boşluk bırakılmalı ve numara kullanılmamalıdır.

Kitap: AOAC. (1980) Official Methods of Analysis, 13th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.

Arda, M. (1994) Biyoteknoloji, 2. baskı. Kükem Derneği Bilimsel Yayınlar No:2, Armoni Ltd. Şti., Ankara.

 • Kitaptan bir bölüm ise (Editör): Wrigley, C.W.ve Bietz, J.A. (1988) Proteins and amino acids. In Wheat Chemistry and Technology, Vol.I, Y. Pomarenz (Ed.), s. 159. American Association of Cereal Chemists, Inc., MN.
 •  Süreli dergiden bir makale: Solmaz, L.M. (1996) Processing whey protein for use as a food ingredient. Food Technology, 50 (2): 49-52.

Dondero, M., F. Cisternas, L. Carvajal ve R. Simpson. (2004) Changes in Quality of Vacuum Packed Cold Smoked Salmon as a Function of Storage Temperature. Food Chemistry, 87(3): 543-550.

 •  Konferans Bildirisi: Alparslan, Y., Baygar, T., Güler, M. ve Okumuş, M. (2008)Marinating of differently . own pickling sauce. First International Congress of Seafood Technology, ICST 2008. 18 th – 21 st May, 2008, Çeşme – İzmir / Turkey.
 •  Tez: Özgür, N. (2005) Kurbağa (Rana spp.) Bacağının Füme Olarak Değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 •  Yayımlanmamış Tez: Aral, N. (2009) Su Ürünleri İşletmelerinde Hijyen ve Uygulamaları.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı.
 •  Araştırma Raporu: Murat, M. (1997) The world tyre industry: a new perspective to 2005. Research Report 348. London, Economist Intelligence Unit.
 •  Elektronik Kaynaklar: Baş, T. ve Ardıç, K. (2005) Kamu ve vakıf üniversitelerindeki akademik personelin iş tatmin düzeyinin karşılaştırılması. Erişim adresi: <http://www.bilgiyonetimi.org/ cm/pages/mkl_gos.php?nt=498>, [Erişim tarihi: 19.02.2007].

About the Author