Oda Üyeliği

uyelik

Meslek Odası Nedir?

Mühendislik ve mimarlık mesleği mensuplarının, müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumak için gerekli gördüğü bütün teşebbüs ve faaliyetlerde bulunmak; Meslek ve menfaatleriyle ilgili işlerde resmi makamlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve tekliflerde bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı normları, fenni şartnameleri incelemek ve bunlar hakkındaki görüş ve düşünceleri ilgililere bildirmek amacı ile oluşturulmuş meslek örgütüdür. Bütün mühendislik mesleğine sahip odalar bir üst kurul olan Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB)’a bağlıdır ve 6235 sayılı Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Kanunu ve 2 Aralık 2002 tarih ve 24954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliğine göre çalışır. TMMOB’a bağlı odalarda bu kanun ve yönetmeliğe uymak zorundadır.

 Meslek Odası Nasıl Kurulur?

TMMOB Kanunu ve Yönetmeliği gereği yeni bir oda kurulabilmesi için;
6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU; R.Gazete : Tarih: 4/2/1954 Sayı: 8625
Madde 17 – Sayıları oda teşkiline müsait olmıyan ihtısas mensupları Birlik Umumi Heyeti karariyle ihtısaslarına göre en yakın odaya ithal olunur. Madde 33 – Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler. (Ek: 19/4/1983 – KHK – 66/1O md.) Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri Nasıl Oda Kurabilirler?

Su ürünleri Mühendisleri Odasının kurulabilmesi için 6235 SAYILI TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ve TMMOB Ana Yönetmeliğine göre Su Ürünleri Mühendislerinin ve Balıkçılık Teknolojisi Mühendisleri’nin Ziraat Mühendisleri Odasına üye olmaları gerekmektedir. ZMO içerisinde yeterince çoğunluğa ulaşmak, yeterince çoğunluğa ulaşıldıktan sonra TMMOB’ne müracaatta bulunmak ve ZMO’nun Genel Kurulu gündemine alarak oylamaya sunmak ve oylama sonucunda Su ürünleri Mühendisleri Odasının kurulmasına karar vermek gerekmektedir.

Yeterli Çoğunluk Nedir?

Yeterli çoğunluk deyince ZMO’ya kayıtlı aidatlarını düzenli ödeyen Su Ürünleri Mühendisi demektir. Buradaki en önemli kriter aidatların düzenli ödenmesidir. Çünkü yeni bir oda kuruluduğu zaman bu odanın birçok gideri olacaktır. Bunlar kira, personel maaşlerı, vergiler, kırtasiye, ulaşım, haberleşme v.b’dir. Oda ve Derneklerin en önemli gelir kaynağı üye aidatlarıdır. Toplanacak aidatlar ile giderlerin karşılanması gerekmektedir. Bu nedenle aidatını düzenli ödeyen üye sayısı buradaki en önemli kriterdir.
SÜMDER olarak yıllardır yaptığımız çalışmalar neticesinde ve zorunluluktan kaynaklanan nedenlerden dolayı bugün için ZMO’dasına kayıtlı 452 (Aralık 2008 itibari ile) Su Ürünleri Mühendisi mevcuttur. Bu sayı ile ne yapabiliriz? Hiçbirşey. Mevcut 452 üyenin tamamı üye aidatlarını düzenli olarak ödemiş olsa bile zorunlu giderleri karşılamak imkansızdır.

Bu nedenle Tüm meslektaşlarımızı Ziraat Mühendisleri Odasına üye olmaya davet ediyoruz.

ZMO’ya üyelik için detaylı bilgi için :
ZMO’ya  üye olmak için aşağıdaki belgeleri doldurarak ikametgahınızın bulunduğu  Ziraat Mühendisleri Odası Şubesine başvuruda bulununuz.
buton_zmo

About the Author