Tüzük

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

DERNEĞİN ADI : SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

DERNEĞİN MERKEZİ :İstanbul-Şubesi Açılmayacaktır.

2. DERNEĞİN AMACI

 • Ülkemizde Su Ürünleri Mühendislerini, Balıkçılık Teknolojisi Mühendislerini,  Su Ürünlerini Teknikerlerini, Diğer Fakültelerin Su ürünleri Bölümü mezunlarını ve Su ürünleri ile iştigal eden diğer meslek mensuplarını mesleki bakımdan teşkilatlandırmak, bilgi ve teknoloji bakımından gelişmelerini temin etmek.
 • Dernek üyesi Su Ürünleri Mühendislerinin, ve diğer üyelerin gerek kendi aralarında ve gerekse diğer mesleki kuruluşlarla daimi irtibatlarını temin ederek bilgi alışverişini teessüs etmek. Üye ve diğer ilgilileri konuyla (Su Ürünleri) ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve uygulamalardan haberdar etmek, açıklayıcı ve aydınlatıcı bilgi sahibi yapmak.
 • Su Ürünlerinin avlanmasında, işlenmesinde, yetiştirilmesinde, tüketiminde en verimli metotları araştırmak ve geliştirmek.
 • Su Ürünlerinin tüketimi konusunda tüketiciyi aydınlatmak ve teşvik etmek.
 • Su Ürünlerinin avlanması, üretilmesi, işlenmesi, muhafazası, nakliyesi ve pazarlaması konusunda en rantabl metotların geliştirilmesi için araştırmalar yapmak. (Bunlar ve sair konular için ilgili özel, tüzel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapmak, koordineli çalışmak, desteklemek, teşvik etmek.).
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki gelişmeleri her konuda (Avlama, işleme, yetiştirme, muhafaza, nakliye, pazarlama, tüketim vs.) takip etmek ve bu yenilikleri üyelerine, üreticilere, tüketicilere ve pazarlayıcılara intikal ettirerek verimli çalışmalarını sağlamak.
 • Dernek üyelerinin, su ürünlerinin avlanması, işlenmesi, üretimi, pazarlaması ve tüketimi konularındaki ferdi çalışmalar veya tüzel müteşebbislerin faaliyetlerini irtibatlandırmak veya koordine etmek suretiyle verimli hale getirmek için çalışmalar yapmak.
 • Üniversite, Enstitü gibi akademik kuruluşların ve derneğin çalışma ve araştırmaları neticesinde tespit olunan ilmi verilerin muhtelif şekil ve vasıtalarla meslek erbabına ulaştırmak, yaymak ve öğretmek.
 • Dernek bunların gerçekleşmesi için kitap,dergi, broşür ve afişler bastırıp neşredebilir. Web sayfası ve web grupları oluşturabilir. Basın ve yayın organlarına bilgi vererek neşredilmesini sağlar. Gerekirse dahili ve harici basın-yayın organlarına ücretli ilanlar verir. Kendi yayın organlarında ücretli ilan ve reklamlar alabilir. Gerekli gördüğü hususları ve konuyla alakalı fikir ve görüşleri yayınlar. Konuyla ilgili olarak yurtiçi ve yurt dışındaki Üniversite, Yüksek Okul ve Enstitüler ile bilgi alış verişinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKCE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ:

 1. Federasyon ve Birliklere üye olabilirler.
 2. Toplantılar, konferanslar, paneller, resim, slayt ve film gösterileri tertipler. Gerekli araç ve gereci kiralar veya satın almak suretiyle veya hibe yoluyla temin eder.
 3. Üyelerin istifade edebileceği sosyal tesisler ve mesleki gelişmeyi hedefleyen teknik tesisler kurar veya kurulmasına yardımcı olur. Kampanyalar düzenler. Üyeleri arasında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırıcı çalışmalar yapar, sandıklar kurar, dernekler kanununa uygun düşen faaliyetlerde bulunur.
 4. Dernekler Kanunun 11’inci maddesinde belirtilen hususlara riayet etmek şartı ile; yurt dışına elaman veya heyetler gönderir, yurt dışından konunun uzmanı elaman veya heyetleri davet ve kabul eder.
 5. Geziler ve balolar tertipler, konuyla ilgili bilgi birikimi ve arşiv oluşturur. Kütüphane ve müze kurar. Su altı ve su üstü sporlarına iştirak eder, müsabakalar ve kurslar düzenler.
 6. Hizmet ve gelişmeyi temin için üretim tesisleri, laboratuarlar kurar; sualtı ve su üstü vasıtalarını ve teçhizatlarını kiralar veya satın alır, hibe kabul eder. Gayesi için kuracağı tesislerde ve yapacağı faaliyetlerde ücretli profesyonel her türlü personel istihdam eder.
 7. Müstakil Su Ürünleri Mühendisleri Odasının kuruluşunu en kısa zamanda gerçekleştirmek için bütün çalışmaları yapmak.
 8. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.
 9. Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek.
 10. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak.
 11. Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.
 12. Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.
 13. Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak.
 14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.
 15. Su ürünleri Mühendislerinin Üretici hallerinde ve Belediyelerle ilgili çalışmalarına destek olmak, her türlü araç gereç ve teknik donanım malzemelerini temin etmek.
 16. Bilimsel toplantılar düzenlemek ve bilimsel toplantıların her türlü giderlerini karşılamak, derneği temsilen katılan üyelerinin yurt içi ve yurt dışı seyahat vs  giderlerini ödemek.
 17. Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak.
 18. Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek  ortak gece, konferans, kurs, seminer gibi faaliyetleri yürütür.
 19. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik ve Koşulları*

Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış Su Ürünleri Mühendisleri ile Balıkçılık teknolojisi Mühendisleri, Su ürünleri Teknikerleri, Diğer Fakültelerin Su Ürünleri Bölümü mezunları asil üye olma hakkına sahiptir. Ayrıca ile toplam üye sayısının %20’sini geçmemek şartı ile Su ürünleri konusunda faaliyet gösteren gerçek kişiler de asil üye olma hakkına sahiptir. Fahri üyelikte bu şart aranmaz.

İlgili Fakülte ve Yüksekokul öğrencileri ise öğrencilikleri süresince fahri üye olarak üyelik hakkına sahiptir.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.

Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.

Üyeliğin Sona Ermesi*

Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
 3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 2 ay içinde ödememek,
 4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
 5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Üyelerin Hakları*

Madde 6- Her üyenin;

 • Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
 • Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 • Onursal üyelerin ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

 Üyelerin Yükümlülükleri*

Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:

Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu Her Mali Yıl başında  yönetim kurulunca belirlenir.

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Organlar

Dernek Organları*

Madde 8- Derneğin Zorunlu Organları;

 • Genel kurul,
 • Yönetim kurulu,
 • Denetim kuruludur.

Madde 9-Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel Kurul;

 1. Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
 2. Yönetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya  Denetim kurulu ve dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Ekim ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

 Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. ,

Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

 Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler ve fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 Madde 10- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
 4. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
 6. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 7. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 8. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
 9. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
 10. Derneğin federasyon ve birliklere katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 11. Derneğin şubelerinin ve temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 13. Derneğin vakıf kurması,
 14. Derneğin fesih edilmesi,
 15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
 16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
 17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

 Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üye’yi belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
 2. Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 3. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
 4. Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 5. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 6. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 7. Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
 8. Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,
 9. Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
 10. Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
 11. Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dâhilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 12. Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 11-

 • Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder.  Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 • Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 • Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 • Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
 • Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
 • Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.
 • Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde  mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 • Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
 • Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
 • Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri*

Madde 12-

 • Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
 • Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
 • Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu  toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
 • Denetim kurulu  üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
 • Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 Derneğin Gelirleri*

Madde 13- Madde Derneğin Gelir Kaynakları

            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

 1. Üye aidatı ve giriş aidatı. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye yönetim kurulu yetkilidir,
 2. Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
 3. Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması, konferans ve kurslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 4. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
 7. Diğer gelirler.

Madde 14-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

 • Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
 • Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
 • Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul*

Madde 15- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin İç Denetimi

Madde 16- Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Feshi ve Tasfiye*

Madde 17- Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin  en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üyelerin  üçte iki çoğunluğu ile karar verilmesi zorunludur.

Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 18- Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Sandık Kurma

Madde 19- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Defter ve Kayıtlar

Madde 20- Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu  kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.

Meriç ALBAY           Mehmet ÖZGEN       Adem ÇOLAK          Erkan ARAS

Hakan UÇAR            Derya DELEN           Ata Burak ÇAKALOZ

About the Author